top of page

Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny:

 

Szanowny Kandydacie,

Dziękujemy, że zdecydowałeś/-aś się skorzystać z naszego wieloletniego doświadczenia i pomocy w znalezieniu wymarzonej pracy. Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie owocna i doprowadzi do zaoferowania Ci stanowiska, którego oczekujesz.

W celu realizacji obowiązków, jakie nakładają na nas przepisy o ochronie danych osobowych przedstawiamy poniżej informacje w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi i w jakich celach je przetwarzamy, Prosimy zapoznaj się z nimi uważnie, a w przypadku pytań skontaktuj się z nami za pomocą poczty email na adres contact@lmrecruitment.pl.

L.M. Group Poland Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z jej usług. Aby realizować zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i transparentnego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, Spółka przyjęła dokument zwany Polityką prywatności. Polityka prywatności dostępna na stronie www.lmrecruitment.pl określa sposób, w jaki dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.

1. DEFINICJE

 

L.M. Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000874182, NIP: 5252845900, KRAZ 25182.

Pracodawcy - podmioty, dla których szukamy pracowników.

RODO - rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46 / EC (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wnioskodawca - osoba, która przesyła swoje dane do L.M. Group Poland w celu rozpoczęcia procesu rekrutacji, co można zrobić za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej, aplikacji wysłanej pocztą elektroniczną lub aplikacji wysłanej w odpowiedzi na ofertę pracy umieszczoną na portalach pracy.

2. ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

L.M. Group Poland Sp. z o.o. jest administratorem Twoich danych osobowych w związku z uczestnictwem w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez L.M. Group Poland Sp. z o.o.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych i praw z tym związanych, prosimy o kontakt pod adresem contact@lmrecruitment.pl.

3. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ

W ramach procesu rekrutacji przetwarzamy następujące dane osobowe:

1) nazwisko/a, 2) imiona, 3) adresy poczty elektronicznej, 4) numery telefonów, 5) adresy zamieszkania i adresy korespondencyjne, 6) daty urodzenia, 7) informacje o doświadczeniu zawodowym, zawodach i przebiegu kariery zawodowej, 8) informacje o wykształceniu, tytułach zawodowych, ukończonych szkołach, 9) informacje na temat znajomości języków obcych, przyznanych oficjalnych licencji i umiejętności praktycznych, certyfikatów i zezwoleń oraz odbytych szkoleń i kursów, 10) informacje o preferencjach kandydatów, dotyczących w szczególności oczekiwanego wynagrodzenia, czasu rozpoczęcia pracy i preferencjach zawodowych, 11) informacje o zainteresowaniach i hobby kandydatów.

Podstawa prawna: świadoma i dobrowolna zgoda na uczestnictwo w procesach rekrutacyjnych organizowanych przez L.M. Group Poland (w konkretnym procesie rekrutacyjnym lub kilku z nich w zależności od udzielonej zgody) i otrzymanie pomocy w budowaniu kariery zawodowej.

W celu ustalania, badania i egzekwowania roszczeń, zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania niektórych danych osobowych podanych przez kandydata, takich jak: imię, nazwisko, data urodzenia, dane dotyczące korzystania z naszych usług (jeśli roszczenia wynikają ze sposobu korzystania z naszych usług przez kandydata), oraz inne dane potrzebne do rozpatrzenia roszczenia, w tym zakres wyrządzonych szkód.

Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes w ustalaniu, badaniu i egzekwowaniu roszczeń oraz w obronie przed roszczeniami w postępowaniach sądowych oraz wobec innych organów państwowych.

W celu rozpatrywania skarg, wniosków i udzielania odpowiedzi na zapytania, zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania udostępnionych przez kandydata danych osobowych, dany dotyczących korzystania z naszych usług, które są przyczyną skargi lub wniosku, oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do skargi lub wniosku.

Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes w poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w rozwijaniu pozytywnych relacji z kandydatami, opartymi na niezawodności i lojalności.

4. W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

Po przesłaniu aplikacji na opublikowane ogłoszenie, analizujemy przesłane przez Ciebie dane osobowe i zapisujemy je w bazie danych przechowywanej na bezpiecznym serwerze. Jeśli pomyślnie ukończysz proces rekrutacji i będziesz zainteresowany/-a podjęciem pracy na oferowanym stanowisku, przekażemy Twoje dane pracodawcy.

5. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

Pracodawcy

Udostępniamy Twoje dane osobowe pracodawcom korzystającym z naszych usług. Pracodawcy, którym udostępniamy dane osobowe kandydatów określają niezależnie od nas cele oraz sposób przetwarzania danych, i nie są zobowiązani do przestrzegania naszych wytycznych. Dlatego też nie ponosimy odpowiedzialności za ich działania lub zaniechania.

Dostawcy usług

Twoje dane osobowe są udostępniane dostawcom usług, z których usług korzystamy podczas prowadzenia naszej działalności. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, w zależności od warunków umowy i okoliczności, albo są zobowiązani do przestrzegania naszych wytycznych dotyczących celów i sposobów przestrzegania danych (podmioty przetwarzające), albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

Podmioty przetwarzające

Korzystamy z usług świadczonych przez dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na podstawie otrzymanych od nas wytycznych. Świadczą oni dla nas usługę hostingu w chmurze obliczeniowej oraz dostarczają nam systemy informatyczne do wysyłania wiadomości e-mail.

Lokalizacja

Nasi dostawcy działają głównie w Polsce i innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Organy państwowe

Zastrzegamy sobie prawo do udostępnienia Twoich danych osobowych w przypadku otrzymania żądania ze strony upoważnionych organów państwowych, w szczególności jednostkom organizacyjnym prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesom Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

L.M. Group Poland przetwarza dane osobowe tak długo, jak jest to potrzebne lub do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

Jeśli zgoda zostanie udzielona tylko na uczestnictwo w jednym konkretnym procesie rekrutacyjnym, Twoje dane zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji. Jeśli wyrazisz zgodę na przechowywanie Twoich danych osobowych w naszej bazie danych przez 3 lata na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, Twoje dane będą przez ten okres przetwarzane przez nas w różnych procesach rekrutacyjnych, aby znaleźć ofertę pracy spełniającą Twoje oczekiwania.

Po wycofaniu zgody Twoje dane będą zanonimizowane, z wyjątkiem następujących: imię, nazwisko, poczta elektroniczna, historia współpracy i informacje o udzielonych zgodach (dane te będą przechowywane przez nas przez 3 lata po skasowaniu danych dla celów rozpatrywania ewentualnych skarg i roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).

7. PRAWA KANDYDATÓW W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM ICH DANYCH OSOBOWYCH

Zapewniamy uznanie następujących praw użytkownika. Możesz wykonywać swoje prawa, przesyłając swoje wnioski na następujący adres e-mail: contact@lmrecruitment.pl.

 

Prawo dostępu do danych

Masz prawo do: a) uzyskania dostępu do swoich danych osobowych; b) otrzymania informacji o celach, w jakich przetwarzane są dane osobowe, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, ich odbiorcach i kategoriach odbiorców, planowanym okresie przechowywania danych lub kryteriach ustalania okresu ich przetwarzania, oraz o prawach które przysługują Ci zgodnie z RODO, prawo do składania skarg do organu nadzorczego, źródła danych i zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania i środków bezpieczeństwa stosowanych w związku z przekazywaniem danych poza Unię Europejską; c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełniania danych osobowych podanych przez Ciebie. Masz prawo poprosić nas o poprawienie danych (jeśli dane są nieprawidłowe) i uzupełnić je (jeśli są niekompletne).

Prawo do wycofania zgody

W dowolnym momencie masz prawo wycofać zgodę, którą wyraziłeś w momencie przesłania aplikacji na opublikowaną przez nas ofertę pracy. Wycofanie zgody ma skutek z chwilą wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed wycofaniem zgody.

Wycofanie zgody nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla Ciebie. Jednak od momentu wycofania zgody nie będziesz figurował w naszej bazie danych potencjalnych pracowników i nie będziesz otrzymywać ofert pracy, które mogłyby Cię zainteresować.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

W dowolnym momencie masz prawo wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych osobowych.

Jeśli Twój sprzeciw jest uzasadniony i nie mamy żadnej innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, których przetwarzanie zostało przez Ciebie zgłoszone.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz prawo zażądać usunięcia wszystkich lub wybranych danych osobowych.

Masz prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli: a) wycofałeś swoją zgodę w zakresie, w jakim dane osobowe były przetwarzane na podstawie Twojej zgody; b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub dla których były przetwarzane; c) wniosłeś/-aś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych do celów marketingowych; d) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych w związku z wniesieniem sprzeciwu lub cofnięciem zgody, mamy prawo do przechowywania niektórych danych osobowych w zakresie niezbędnym do ustalenia, zbadania lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, poczta elektroniczna, dane na temat pobytu, które to dane przechowujemy w celu zbadania skarg i roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w następujących przypadkach: a) gdy kwestionujesz poprawność swoich danych osobowych - w takiej sytuacji ograniczymy korzystanie z danych na czas potrzebny nam do zweryfikowania poprawności Twoich danych, ale nie dłużej niż 7 dni; b) gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z obowiązującym prawem i zamiast żądać usunięcia danych, kandydat decyduje się na ograniczenie ich wykorzystania; c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, dla których je zgromadziliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one niezbędne dla Ciebie w celu ustalenia, zbadania lub obrony roszczeń; d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innej firmy świadczącej podobne usługi. Masz również prawo żądać przekazania Twoich danych bezpośrednio nowo wybranemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe. Twoje dane osobowe wyślemy jako plik w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Składanie skarg, zapytań i wniosków

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

Jeśli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub innych prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Dane są przechowywane na najbardziej bezpiecznych serwerach i jedynie upoważnione osoby mają dostęp do systemu informatycznego.

9. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronie internetowej www.lmrecruitment.pl, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z przepisami prawa.

Data aktualizacji: 27.01.2021 r.

bottom of page